МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
ЧРЕЗ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ТОЗИ УЕБ САЙТ ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ, РАЗБИРАТЕ ГО И ИЗРАЗЯВАТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ С НЕГО.

Тези условия за ползване (настоящото “Споразумение”) описват условията, които се прилагат при ползване от Ваша страна, на който и да е и от всички уеб сайтове на АГМА Студио и/или нейните филиали (наричани заедно „АГМА“) или кобрандирани уебсайтове на АГМА. Ако не се съгласите да бъдете обвързан от условията на това Споразумение, моля не използвайте уеб сайта. Използването от Ваша страна на определени страници или услуги от този уебсайт може да подлежи на допълнителни условия за ползване, за които ще се изисква Вашето съгласие преди да Ви бъде даден достъп до тях.

АГМА може по всяко време да преразгледа или измени това Споразумение, или да предвиди нови условия за ползване на този уеб сайт. Такива промени, преразглеждания или изменения влизат в сила незабавно след като Ви бъдат съобщени, което може да бъде направено с всякакви средства включително, но не само, с публикуване на уеб сайта или по електронна поща. Всяко използване на уеб сайта след такова уведомление ще се счита за приемане на тези промени, преразглеждания или изменения. АГМА може да променя своите услуги по всяко време.

Обхват на правото за ползване

АГМА Ви кани да разгледате, използвате и прехвърляте данни в единично копие от този уеб сайт за Ваша информация, не търговско ползване. Освен ако друго не се предвижда на тази уебстраница, никаква част от материал или софтуер на този уеб сайт не може да бъде копирана, прехвърляна или съхранявана в система за съхраняване на данни за други цели, нито може да бъде разпространявана отново за други цели, без изричното писмено разрешение на АГМА.
Съгласявате се да спазвате приложимото законодателство и да не причинявате щети или прекъсвания на този уебсайт. Разбирате, че АГМА може да преустанови, промени или ограничи използването от Ваша страна на уебсайта по каквато и да е причина и без предупреждение.
Уебсайтът е насочен към жителите на Европа. Използвайки този уебсайт, Вие декларирате, че сте поне на осемнадесет (18) години и сте европейски жител.

Търговски марки

Търговските марки, лога и лога на услуги (заедно наричани „Търговски марки“) използвани на този уебсайт са регистрирани и нерегистрирани Търговски марки на АГМА и други. Нищо, което се съдържа на този уебсайт не представлява предоставяне, по подразбиране, потвърждение или по друг начин, на лиценз или право върху Търговските марки. Неоторизираното използване на която и да е от търговските марки може да представлява нарушение на законите за търговски марки.

Авторски права

Този уеб сайт е обект на защита от законите за авторско право. Освен за свое собствено информационно, лично, нетърговско ползване, за каквото сте получили разрешение по-горе, Вие нямате право да изменяте, възпроизвеждате или разпространявате дизайна или изгледа на уеб сайта, нито индивидуалните сектори на дизайна или изгледа на уеб сайта или логото на АГМА, без писменото разрешение на АГМА.

Информация, новини и прес съобщения

Този уеб сайт може да съдържа информация, новини и/или прес съобщения относно АГМА. Тъй като тази информация се счита за точна към датата, на която е изготвена, АГМА отхвърля всякакво задължение или отговорност за актуализиране на тази информация, новини или прес съобщения. Информация относно дружества, различни от АГМА, която се съдържа в тези новини, прес съобщения или други, не може да се счита като надеждна на основание, че е предоставена или потвърдена от АГМА.

Връзки

Този уеб сайт на АГМА може да съдържа връзки към уеб сайтове на други страни. Свързаните сайтове не са под контрола на АГМА и АГМА не носи отговорност за съдържанието, на който и да е друг уеб сайт, свързан с този уеб сайт. Тези връзки не означават потвърждение от страна на АГМА на материалите на другите сайтове и АГМА отхвърля всякаква отговорност във връзка с Вашия достъп до такива свързани уеб сайтове. АГМА предоставя връзки към други уеб сайтове като удобство за потребителите си и достъпът до тях чрез този уеб сайт се извършва изцяло на Ваш собствен риск.
Освен ако друго не е предвидено в писмено споразумение между Вас и АГМА, Вие трябва да спазвате политиката за връзки на АГМА, както следва: (i) всяка връзка към уеб сайта трябва да бъде само текстова и ясно да указва „УЕБ САЙТ на АГМА“, (ii) видът, позицията и другите аспекти на връзката не могат да бъдат такива, които да увреждат или да уронват доброто име, свързвано с дружествата и търговските марки на АГМА, (iii) линкът трябва „да посочва“ към оригиналния домейн на уебсайта на АГМА, а не към други страници в същия уебсайт, (iv) видът, позицията и другите аспекти на връзката не трябва да създават погрешно впечатление, че Вашата организация или субект са спонсорирани от, свързани с или действат заедно с АГМА; (v) когато бъде избрана от потребител, връзката трябва да изобразява уеб сайта на цял екран, а не в „рамка“ на свързания уеб сайт и (vi) АГМА си запазва правото да отмени съгласието си за такава връзка във всеки един момент по своя собствена преценка.

Сигурност

Този уеб сайт може да изисква от Вас да се регистрирате или да получите парола преди да Ви бъде разрешен достъп до уеб сайта или определени услуги, които той предлага. Вие носите отговорност за осигуряване на поверителността на информацията, предоставена при регистрация и паролата, както и за всяко използване на паролата, независимо дали то е с Ваше разрешение или не.

Местоположение, приложимо право

Този уеб сайт се поддържа от АГМА. Тези условия се подчиняват на правото на България без да се позовават на правилата за избор на закон. Всеки иск или спор, произтичащ от или свързан с настоящото споразумение, подлежи на изключителната юрисдикция на съдилищата в София.
АГМА не предоставя гаранции, че информацията на уеб сайта е подходяща или налична за ползване на други места извън Европа и достъпът до този уеб сайт от територии, на които той може да се окаже незаконен е забранен. Тези, които вземат решение да се свържат с този уеб сайт от други места, правят това по своя собствена инициатива и носят отговорност за спазването на приложимите местни закони.

Нарушения и допълнителни политики

АГМА си запазва правото да претендира всякакво обезщетение за нарушения на тези Условия за ползване, включително правото да блокира достъпа от определен интернет адрес до този уеб сайт.
Използване на информация
АГМА си запазва правото и Вие упълномощавате АГМА да използва и прехвърля цялата информация във връзка с Вашето използване на този уеб сайт, както и цялата предоставена от Вас информация по всякакъв начин, който не противоречи на настоящото Споразумение за ползване и на приложимите закони.

Закони за ценни книжа

Този уеб сайт може да включва изявления относно операциите, проспектите, стратегиите, финансовото състояние, бъдещо икономически развитие и търсене на продуктите или услугите на АГМА, както и относно неговите намерения, планове и цели, които са изявления за бъдещето. Тези изявления се основават на определен брой предвиждания и оценки, които са до голяма степен несигурни, много от тях са извън контрола на АГМА. Когато са използвани на този уеб сайт думи като „очаква“, „надява се“, „вярва“, „преценява“, „търси“, „планира“, „възнамерява“ и други подобни изрази имат за цел да определят изявления за бъдещето, които попадат в обхвата на разпоредбите, които се отнасят до безопасността и надеждността на изявления за бъдещето по смисъла на законите за ценни книжа. Уеб сайтът и информацията, която съдържа не представляват оферта, нито покана за оферта за продажба на каквито и да е ценни книжа. Никаква информация, която се съдържа тук няма за цел и не следва да бъде считана за такава, включена в които и да е от документите или материалите, свързани с ценните книжа на АГМА.

Въпроси

Ако имате въпроси относно това Споразумение, моля свържете се с АГМА Студио. по съответния канал от уебсайта на АГМА.